Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Οργανωτική διάρθρωση


Η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, οι αρμοδιότητές τους, ο αριθμός προσωπικού κατά κατηγορία και ειδικότητα και διάφορα συναφή θέματα, καθορίζονται με τη με αριθμό 218/2/22.09.2016 (Β 3404) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων», όπως ισχύει.

Η διοικητική δομή της Αρχής είναι οργανωμένη σε Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις και Τμήματα, ανάλογα με τον τομέα ευθύνης που διαχειρίζονται.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι ο επικεφαλής της ιεραρχίας, έχει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη γενική αρμοδιότητα και εποπτεία της Ε.Ε.Ε.Π. και ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες. Ιδίως:

 • Εκπροσωπεί την Ε.Ε.Ε.Π., δικαστικώς και εξωδίκως και μπορεί να αναθέτει τη νομική υποστήριξη και διεκπεραίωση δικαστικών και εξωδικαστικών υποθέσεων ή/και την παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, σε εξειδικευμένους δικηγόρους στον Άρειο Πάγο ή νομικούς συμβούλους, των οποίων η αμοιβή συμφωνείται κατά υπόθεση ή ομάδα υποθέσεων ή κατά γνωμοδότηση.
 • Συντονίζει και κατευθύνει τις Υπηρεσίες της.
 • Εποπτεύει και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π..
 • Είναι ο διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού και εκδίδει τις ατομικές πράξεις που το αφορούν.
 • Συγκροτεί το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.
 • Είναι ο διατάκτης των δαπανών, εγκρίνοντας κάθε επιμέρους δαπάνη του εγκεκριμένου από την Ε.Ε.Ε.Π. προϋπολογισμού.
 • Αποφασίζει, κατά τις κείμενες διατάξεις, τις αποσπάσεις, από και προς την Ε.Ε.Ε.Π., τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις και αναθέσεις καθηκόντων, στους υπαλλήλους.
 • Εισηγείται στην Ε.Ε.Ε.Π. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 • Ορίζει τον Γραμματέα της Ε.Ε.Ε.Π. και τους αναπληρωτές του.
 • Έχει την ευθύνη για τη δημόσια εικόνα της Ε.Ε.Ε.Π., ορίζει την επικοινωνιακή της πολιτική και συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση των επικοινωνιακών της δράσεων.
 • Οργανώνει και συντονίζει τη συνεργασία της Ε.Ε.Ε.Π. με τις ομόλογες ρυθμιστικές Αρχές του εξωτερικού καθώς και με άλλες Αρχές, υπηρεσίες, φορείς, δίκτυα ή ενώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ε.Ε.Ε.Π. σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
 • Υπογράφει μνημόνια και συμφωνίες συνεργασίας της Ε.Ε.Ε.Π. με άλλους φορείς και Αρχές, της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού.
 • Προωθεί και συντονίζει την εφαρμογή μεθόδων, συστημάτων και πρακτικών για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
 • Ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει η Ε.Ε.Ε.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις.
 • Με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί Μέλη ή Προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. να υπογράφουν «με Εντολή Προέδρου» πράξεις ή έγγραφα. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του, περιλαμβανομένων και όσων μεταβιβάσθηκαν σε αυτόν από την Ε.Ε.Ε.Π, στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιακών Μονάδων και το προσωπικό της, με παράλληλη ή μη, άσκησή τους.

Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π. σε επίπεδο Διεύθυνσης και το αντικείμενο εργασίας, έχουν ως εξής:

 • Το Γραφείο Νομικού Συμβούλου

έχει την ευθύνη της εν γένει νομικής υποστήριξης της Ε.Ε.Ε.Π., τόσο δικαστικά όσο και εξώδικα.

 • Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

έχει την ευθύνη σχεδιασμού, ανάπτυξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης μεθόδων, συστημάτων και πρακτικών εσωτερικού ελέγχου, καθώς και ενίσχυσης της εφαρμογής των αρχών της διαφάνειας και λογοδοσίας της Αρχής.

 • Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ρύθμισης και Μελετών

καταρτίζει το Σχέδιο Δράσης της Αρχής, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και το στρατηγικό σχεδιασμό που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π. και παρακολουθεί την πρόοδο της υλοποίησής του, καταρτίζει την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής, εισηγείται τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Παιγνίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π., αξιολογεί τα σχέδια εμπορικής επικοινωνίας των τυχερών παιγνίων σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατά περίπτωση προβλεπόμενους ειδικούς όρους. Επιπλέον, η Διεύθυνση, εισηγείται την έκδοση Οδηγιών για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου επί της διοργάνωσης και διεξαγωγής παιγνίων, καθώς και την έγκριση της προσφοράς των στοιχηματικών γεγονότων υπό την ισχύ των αδειών, πραγματοποιεί κάθε είδους μελέτες και έρευνες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, εισηγείται την υιοθέτηση και εφαρμογή συστημάτων και προτύπων διοίκησης ποιότητας, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών δράσεων και πολιτικών για το υπεύθυνο παιχνίδι, αξιολογεί την απόδοση συστημάτων, προτύπων και δράσεων, προβαίνει στη συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των πληροφοριών, στοιχείων και μεγεθών που αφορούν στην αγορά των παιγνίων και συνεργάζεται με άλλες Αρχές, υπηρεσίες και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς της.

 • Η Διεύθυνση Αδειοδότησης

έχει την ευθύνη επί των διαδικασιών έκδοσης αδειών και χορήγησης των πιστοποιήσεων που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για τη διοργάνωση και διεξαγωγή των παιγνίων, τηρεί τα σχετικά μητρώα και συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις άλλων Αρχών, υπηρεσίες και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς της.

 • Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης

έχει την ευθύνη για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών για τον έλεγχο συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών παιγνίων με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους προβλεπόμενους, κατά περίπτωση, ειδικούς όρους αδειοδότησης και λειτουργίας τους. Η Διεύθυνση υποβάλλει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του τομέα ευθύνης της και την εισαγωγή ή τροποποίηση νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων, για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές της. Τέλος η Διεύθυνση συνεργάζεται με άλλες Αρχές, υπηρεσίες και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς της.

 • Η ∆ιεύθυνση Τεχνολογικών Υποδοµών

έχει την ευθύνη για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π.. Ειδικότερα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, αναβάθμιση, συντήρηση και ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων, μητρώων και βάσεων δεδομένων, τη συντήρηση και καλή λειτουργία των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και για την υλοποίηση των σχετικών με αυτές έργων υποδομής και τη φροντίδα για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους. Επιπλέον, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την τήρηση και μηχανοργάνωση, κατά τις κείμενες διατάξεις, του αρχείου προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε.Ε.Π., τη μηχανοργάνωση αυτού και τη διασφάλιση του απορρήτου. Η Διεύθυνση υποβάλλει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του τομέα ευθύνης της και την εισαγωγή ή τροποποίηση νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων, για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές της. Τέλος η Διεύθυνση συνεργάζεται με άλλες Αρχές, υπηρεσίες και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς της.

 • Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υποθέσεων

έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π. Παρακολουθεί την πορεία των εσόδων και των εξόδων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, την περιουσιακή κατάσταση, συντάσσει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις και πραγματοποιεί τη λογιστική και ταμειακή διαχείριση. Έχει την ευθύνη για την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και τα θέματα στελέχωσης, εκπαίδευσης, υπηρεσιακής κατάστασης και αξιολόγησης του προσωπικού, όπως και για τη διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιακών Μονάδων. Επιπλέον, σχεδιάζει και εκτελεί τις αναγκαίες γενικές προμήθειες. Η Διεύθυνση υποβάλλει προτάσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του τομέα ευθύνης της και την εισαγωγή ή τροποποίηση νομοθετικών διατάξεων ή ρυθμίσεων του Κανονισμού Παιγνίων, για θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητές της. Τέλος η Διεύθυνση συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις άλλων Αρχών, υπηρεσίες και φορείς, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για θέματα της αρμοδιότητάς της.

Οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Ε.Ε.Ε.Π. σε επίπεδο Τμήματος, που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., και το αντικείμενο εργασίας τους έχουν ως εξής:

 • Η Γραμματεία της Ε.Ε.Ε.Π. έχει την ευθύνη για την ορθή και ακριβή αποτύπωση των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και τη διατήρηση των αρχείων που αποδεικνύουν την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της.
 • Το Γραφείο Προέδρου υποστηρίζει τον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π. στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και έχει την ευθύνη για το στρατηγικό σχεδιασμό και τη δημόσια επικοινωνία της Ε.Ε.Ε.Π..
melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video