Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Ανοικτά δεδομένα


«...τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία είναι περαιτέρω χρησιμοποιήσιμα για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς...» (από τη Γενική Αρχή της Οδηγίας 2013/37 ΕΕ)

Με τις διατάξεις του ν. 4305/2014 (Α 237) σχετικά με την «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα, την τροποποίηση των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ν. 3448/2006, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» εισάγεται μια σειρά ρυθμίσεων για τα ανοικτά δεδομένα (open data), με τις οποίες:

  • Κατοχυρώνεται η αρχή της εξ ορισμού ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, αντικαθιστώντας την ισχύουσα ρύθμιση σύμφωνα με την οποία η πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία προϋποθέτει γραπτό αίτημα του ενδιαφερόμενου. Το γραπτό αίτημα προβλέπεται πλέον, στην άσκηση του σχετικού δικαιώματος πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης, μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η διαδικτυακή ανάρτηση των συνόλων των δεδομένων, λόγω της μη ύπαρξης μηχαναγνώσιμης μορφής αυτών.
  • Υλοποιείται η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις προβλέψεις της οδηγίας 2013/37 ΕΕ, που τροποποιεί την οδηγία 2003/98 για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, με βάση την οποία εκδόθηκε ο ν. 3448/2006 (Α 57) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων του ν.4305/2014 (Α 237), εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΡΠ5290290415/29.04.2015 απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., με την οποία έγινε η αρχική κατάταξη του συνόλου εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής, στις κατηγορίες διάθεσης που ορίζει ο παραπάνω νόμος.

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΠΡΠ9515070618/07.06.2018 απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., έγινε επικαιροποίηση της παραπάνω απόφασης Προέδρου και εκ νέου κατάταξη του συνόλου εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής, στις κατηγορίες διάθεσης που ορίζει ο ν. 4305/2014 (Α 237).

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video