Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Νομική Βιβλιοθήκη

Νομική Βιβλιοθήκη

Το αντικείμενο και η λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., στο επίπεδο της κύριας νομοθεσίας (25)
N.2206/1994 (Α 62) Ίδρυση, Λειτουργία, Έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις
Ν.3051/2002 (Α 220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές», οι διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται συμπληρωματικά των ειδικών διατάξεων που αφορούν την Ε.Ε.Ε.Π.
Ν.3229/2004 (Α 38)
Κεφάλαιο Γ, άρθρα 16 έως 23
Ίδρυση «Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών και θέματα λειτουργίας Καζίνο».
Ν.3634/2008 (Α 9)
άρθρο 33
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.3229/2004 (Α 38).  
Ν.3691/2008 (Α 166) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.
H Ε.Ε.Ε.Π. είναι η αρμόδια Αρχή που εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεών του στις επιχειρήσεις καζίνων, στα καζίνα επί πλοίων με ελληνική σημαία, στις επιχειρήσεις, στους οργανισμούς και στους άλλους φορείς που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, καθώς και στα πρακτορεία.
 
Ν.4002/2011 (Α 180)
Μέρος Δ, Κεφάλαιο Η
άρθρα 25 έως 54.
Ρυθμίσεις της αγοράς παιγνίων.
Ν.4021/2011 (Α 218)
άρθρο 52
Τροποποιήσεις του ν.4002/2011.  
Ν.4038/2012 (Α 14)
άρθρο 7, παράγραφοι 10 ως 26
Ρύθμιση θεμάτων Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π.
Ν.4141/2013 (Α 81)
Κεφάλαιο Ε:
άρθρο 22
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την αγορά παιγνίων.  
Ν.4141/2013 (Α 81)
Κεφάλαιο Ε:
άρθρο 23
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με το προσωπικό της Ε.Ε.Ε.Π.
Ν.4141/2013 (Α 81)
Κεφάλαιο Ε:
άρθρο 24
Σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής της ΟΠΑΠ Α.Ε.
Ν.4170/2013 (Α 163)
άρθρο 74
Τροποποιήσεις του ν.4002/2011.  
N.4182/2013 (Α 185)
άρθρο 92
Μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο του Υπουργείου Τουρισμού και της Επιτροπής Καζίνο του ν.2206/1994 (Α 62) στην Ε.Ε.Ε.Π.
Ν.4183/2013 (Α 186) Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων
N.4209/2013 (Α 253)
άρθρο 106
Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων.
N.4223/2013 (Α 287)
άρθρο 34
Οργανωτικά θέματα της Ε.Ε.Ε.Π.
N.4223/2013 (Α 287)
άρθρο 35
Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων, σύμφωνα με τα οποία ρυθμίζονται οργανωτικά θέματα της Ε.Ε.Ε.Π. καθώς και άλλα συναφή θέματα.
Ν.4255/2014 (Α 89)
άρθρο 22, παράγραφος 3
Καθορισμός των όρων και του τρόπου καταβολής των χρημάτων από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών παιγνίων, που διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνων.
N.4261/2014 (Α 107)
άρθρο 173
Ρυθμίσεις σχετικά με τα τυχερά παίγνια.
Προεδρικό Διάταγμα 31/2014 (Α 56) Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ» (Ε.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με το οποίο οι δαπάνες όλων των κατηγοριών της Αρχής υπήχθησαν στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
N.4338/2015 (Α 131),
Ν.4342/2015 (Α 143)
άρθρο 51 παράγραφος 5
Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα.
Ν.4389/2016 (Α 94)
Μέρος Α, Κεφάλαιο Β, Υποκεφάλαιο Δ: Άρθρο 56
Τροποποιήσεις του ν.4002/2011  
Ν.4499/2017 (Α 176)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων» άρθρα 3 έως 5
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και άλλες διατάξεις  
Ν.4512/2018 (Α 5)
Κεφάλαιο Β΄, «Αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων καζίνο και άλλες διατάξεις»,
άρθρα 357-378
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.  
Ν.4557/2018 (Α 139) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις  
Το αντικείμενο και η λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π., στο επίπεδο της κανονιστικής νομοθεσίας (10)
Y.A. 55906/1673/21.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444)
Υ.Α. Γ∆ΟΠ 0000031 ΕΞ2014/10.01.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24)
Υ.Α. 2/36411/0004/28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385)
Υ.Α. 2/69356/0004/17.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 843)
Υ.Α. 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397)
Υ.Α. 2/3935/0004/25.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428)
Υ.Α. 9433 ΕΞ 2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64)
Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και ορισμός των μελών της.
K.Y.A. 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) Πιστοποίηση Έναρξης Λειτουργίας Ε.Ε.Ε.Π.
10/3/11.06.2012 (Β 2066),
36/3/3.01.2013 (Β 6)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εσωτερική λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π.
47/2/10.4.2013 (Β 901)
10/2/11.6.2012 (Β 1840)
 22/2/22.10.2012 (B 2880)
Ανάληψη άσκησης αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
39/7/14.01.2013 (Β 43) Θέματα του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τη μίσθωση ακινήτων.
6/1/24.4.2012 (Β 1347) Θέματα του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την οικονομική διαχείρισή της.
51/4/2/26.04.2013 (Β 1330) Ρύθμιση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Κίνησης της Ε.Ε.Ε.Π.
133/2/3.12.2014 (Β 3508)
150/3/3.4.2015 (B 634)
160/5/18.06.2015 (B 1370)
166/3/23.7.2015 (Β 1787)
209/3/09.06.2016 (B 1777)
218/2/22.09.2016 (B 3404)
Κανονισµός Οργάνωσης, ∆ιάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
158/2/5.6.2015 (Β 1120) Καθορισμός των προϋποθέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας επιλογής των μελών για τη σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 28, παράγραφος 3Α. του ν.4002/2011 (Α 180).
 160/2/18.06.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 489)
178/2/8.10.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 780)
Σύσταση της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. του άρθρου 28, παράγραφος 3Α του ν.4002/2011 (Α 180)
Κανονισμοί της Ε.Ε.Ε.Π., σε σχέση με τη διεξαγωγή παιγνίων (24)
14/2/17.07.2012 (Β 2205)
103/7/25.04.2014 (B1127)
138/3/13.01.2015 (Β223/2015)
Γενικός Κανονισμός Διεξαγωγής και Ελέγχου των Κρατικών Λαχείων.
 23/3/23.10.2012 (B 2952) Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια.
  51/3/26.04.2013 (Β 1147)
163/4Γ/9.7.2015 (Β 1824)
200/11.04.2016 (B 1223)
250/2/16.03.2017 (Β 1409)
319/3/27.04.2018 (B 2073)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ.23/3/23−10−2012 (Β΄ 2952) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π με τίτλο: «Ρυθμίσεις θεμάτων, τα οποία διέπονται από τον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων ως προς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου χωρίς την προβλεπόμενη άδεια».

73/2/10.10.2013 (Β 2654)
85/8/16.12.2013 (Β 3353)
94/5/14.02.2014 (Β 406)
98/5/21.03.2014 (Β 767)
107/2/30.05.2014 (Β 1655)
116/4/21.07.2014 (Β 2159)
117/6/23.07.2014 (Β 2128)
ΠΡΠ7989121114/12.11.2014 (Β 3146)
129/3/7.11.2014 (Β 3163)
144/2/13.02.2015 (B 362)
160/4Β/18.06.2015 (1370)
166/8/23.7.2015 (Β 1662)
166/7/23.7.2015 (Β 1763)
251/2/23.03.2017 (Β 1409)
253/2/30.03.2017 (Β 1389)
303/4/27.02.2018 (Β 979)
303/5/27.02.2018 (Β 1025)
ΠΡΠ6160180418/18.04.2018 (Β 1599)
334/4/14.06.2018 (Β 2667)
338/3/09.08.2018 (Β 3989)

Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο».
 93/2/28.01.2014 (Β 205) Γενικές Αρχές και Κανόνες Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών μέσων.
 94/4/14.2.2014 (Β 531) Ειδικός Κανονισμός Στιγμιαίου Κρατικού.
 103/8/25.4.2014 (B 1128) Ειδικός Κανονισμός Λαϊκού Λαχείου.
 103/9/25.4.2014 (Β 1149)

Ειδικός Κανονισμός Εθνικού Λαχείου.

 105/2/16.05.2014 (Β 1330)
209/2/09.06.2016 (Β 1777)

Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προφέρονται από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. μέσω του διαδικτύου.

106/2/23.5.2014 (Β 1368)
108/2/6.6.2014 (Β 1727)
127/4/23.10.2014 (Β 3125)
163/4Γ/9.7.2015 (Β 1824)
177/3/1.10.2015
184/3/12.11.2015 (Β 2487)
202/3/21.4.2016
251/3/23.3.2017
Οδηγία 1/2017
Ρύθμιση θεμάτων εμπορικής επικοινωνίας τυχερών παιγνίων.
107/5/30.5.2014 (B 1637)
115/4Α/11.7.2014 (Β 2045)
Ρύθμιση θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνικών Ηλεκτρονικών Τεχνικών−Ψυχαγωγικών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων και Τεχνικών Τυχερών Παιγνίων και Παιγνιομηχανημάτων, τύπου VLT, και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων.
 111/2/24.6.2014 (Β 1794) Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994,όπως ισχύει.
115/2/11.07.2014 (Β 2041)
143/2/6.02.2015 (B 328)
148/2/20.03.2015 (B 613)
158/4/5.6.2015 (B 1120)
166/4/23.07.2015 (Β 2295)
225/2/25.10.2016 (Β 3528)
254/3/07.04.2017 (Β 1578)
331/3/07.06.2018 (Β 3048)
Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
 115/3/11.07.2014 (Β 2042)
138/5/19.01.2015 (Β 223/2015)
Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ) για τη διεξαγωγή Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT.
  130/2/18.11.2014 (Β 3225)
[11.12.2014 (Β 3337) διόρθωση]
139/2/15.01.2015 (Β 223)
253/3/30.03.2017 (Β 1388)
Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα.
131/2/21.11.2014 (Β 3170) Ειδικός Κανονισμός Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης (Πρωτοχρονιάτικο)

129/2/7.11.2014 (Β 3162)

163/6/9.7.2015 (Β 1607)
166/5/23.7.2015 (Β 1763)

Κανονισµός εφαρµογής µέτρων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας από τα Υπόχρεα Πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.
144/3α/13.02.2015 (Β 403)
161/2/23.06.2015 (Β 2295)
Κατάρτιση του Ειδικού Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του ν.4002/2011 (Α 180).
160/3Β/18.06.2015 (Β 1370) Καθορισμός της διαδικασίας καταστροφής και του τύπου και του περιεχομένου του συντασσόμενου ειδικού πρακτικού της παραγράφου 2 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει  
171/14.08.2015 (Β 1708)
191/4/11.01.2016 (Β 596)
193/2B/28.01.2016 (Β 650)
Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος
193/2A/28.01.2016 (Β 522) Ειδικός Κανονισμός Ιπποδρομιακού Στοιχήματος
163/5/9.7.2015 (Β 1788) Αρχές Υπεύθυνου Παιχνιδιού
168/6/30.7.2015 (Β 1959),
197/2/24.03.2016 (B 1223)
198/3/07.04.2016 (Β 1281)
245/2/02.2.2017 (Β 811)
320/2/03.05.2018 (B 2073)
Κανονισμός Ελέγχου Παιγνίων
229/2/18.11.2016 (Β 3923)
242/2/17.01.2017 (Β 158)
347/2/01.11.2018 (Β 5298)
Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.  
Υπουργικές Αποφάσεις σε σχέση με τη διεξαγωγή παιγνίων (25)
Τ/6736/01.07.2003 (Β 929) Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο.
 Τ/14704/27.11.2003 (Β 1798) Τροποποίηση διατάξεων Κανονισμού Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων.
 Y.A. 9927/11.08.2006 (Β 1330)

Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 18, της υπ’ αριθμ. Τ/6736/1.7.2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας
των Καζίνο».

Y.A. 748/15.01.2007 (Β 89)  Τροποποίηση και Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Τ/6736/1−7−2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων» (ΦΕΚ 929/
Β/2003).
 ΚΥΑ 37336/2008 (Β 1590)
260/5/18.05.2017 (Β 2013)
Έγκριση του “Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.”».
 ΚΥΑ 2167/22.01.2009 Γενικός Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 ΚΥΑ 2170/22.01/2009 337/2/02.08.2018 (Β 3981) Κανονισμός «ΚΙΝΟ»
ΚΥΑ 2173/22.01.2009  Κανονισμός «ΣΟΥΠΕΡ 3»
  ΚΥΑ 2176/22.01.2009
245/3/02.2.2017 (Β 811)
346/2/25.10.2018 (Β 5125)
Κανονισμός «ΤΖΟΚΕΡ»
 ΚΥΑ 2178/22.01.2009 Κανονισμός «ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ»
 ΚΥΑ 2179/22.01.2009 Κανονισμός «ΛΟΤΤΟ»
 ΚΥΑ 2180/22.01.2009 Κανονισμό «ΠΡΟΤΟ»
 ΚΥΑ 2181/22.01.2009 Κανονισμός «EXTRA 5»
 ΚΥΑ 2183/22.01.2009 Κανονισμός «ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΠΡΟΠΟ)»
 ΚΥΑ 7905/10.03.2009 (Β 430) Κανονισμός Κληρώσεων των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε.
 Υ.Α 14593/7.08.2009 (Β 1787) Τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Τ/6736/1.7.2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (ΦΕΚ 929/τ.Β΄/2003).
 Υ.Α 9501/2.08.2010 (Β 1404) Τροποποίηση της Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (ήδη Πολιτισμού και Τουρισμού) «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» (Φ.Ε.Κ. 929/Β΄/2003) και συμπλήρωση αυτής, µε διατάξεις, που αφορούν στη λειτουργία παραλλαγών και διαγωνισμών του τυχερού παιχνιδιού πόκερ.
 ΚΥΑ 7209/2011 (Β 390) Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των Παιχνιδιών Στοιχημάτων Προκαθορισμένης Απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.
 ΠΟΛ1248/2011 Υπαγωγή εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου στο φορολογικό καθεστώς της μεταβατικής περιόδου της παρ. 12 του άρθρου 50 του ν.4002/2011.
Υ.Α. 16216/21.11.2012 (Β 3161)  Τροποποίηση της Τ/6736/2003 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της λειτουργίας των Καζίνο» (ΦΕΚ 929/Β΄), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
52115/1009/12.12.2012 (Β 3324) Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα.
 ΓΔΟΠ0000192 ΕΞ2014/24.02.2014 (Β 545) Καθορισμός τελών και παραβόλων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT.
 328/3/31.05.2018 (Β 2349) Τροποποίηση της με αριθμό Τ/6736/2003(Β’ 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τη με αριθμό 303/5/27.02.2018 (Β΄ 1025) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. και ισχύει.
 334/4/14.06.2018 (Β 2667) Κατάταξη των παραβάσεων της με αριθμό Τ/6736/ 2003 (Β 929) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο: «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει, σε Κατηγορίες Σημαντικότητας, δυνάμει της παραγράφου 5 του άρθρου 13 της με αριθμό 245/2/02.02.2017 (Β 811) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π.
362/3/10.01.2019 (Β 174) Τροποποίηση της αριθμ. 2554/21.12.1995 (Β΄1083/29.12.1995) απόφασης του Υπουργού Τουρισμού, με τίτλο «Παραχώρηση άδειας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο στην περιοχή της Φλώρινας», όπως ισχύει.

 

 

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video