Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Δημόσιοι διαγωνισμοί - προμήθειες


Η Ε.Ε.Ε.Π. για τις προμήθειες αγαθών, υπηρεσιών και μελετών, καθώς και για τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων, εφαρμόζει τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Επίσης, τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις διατάξεις του ν.4013/2011 (Α 204), περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (e-procurement), όπως ισχύουν.

Σε εξέλιξη (2)
ΘέμαΗμερ/νία ΔιακήρυξηςΗμερ/νία Διαγωνισμού
Συνοπτικός Διαγωνισμός (01/2017)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.».
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
Διευκρινίσεις 09/11/2017
02/11/2017 16/11/2017
Συνοπτικός Διαγωνισμός (02/2017)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.».
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)
Διευκρινίσεις 11/01/2018
29/12/2017 15/01/2018
Ολοκληρωμένοι (20)
ΘέμαΗμερ/νία ΔιακήρυξηςΗμερ/νία Διαγωνισμού
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός (03/2016)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού».
 13/12/2016  28/12/2016
Συνοπτικός Διαγωνισμός (02/2016)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»
 16/09/2016  28/09/2016
Συνοπτικός Διαγωνισμός (01/2016)
με κριτήριο φύλαξης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»
 16/09/2016  28/09/2016
Συνοπτικός Διαγωνισμός (03/2016)
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής αποθήκευσης δεδομένων και λοιπού εξοπλισμού».
Ματαίωση Διαγωνισμού Ματαίωση Διαγωνισμού
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
για το έργο της παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
11/12/2015 23/12/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός (03/2015)
(για την «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Ε.Ε.Ε.Π. για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών»)
Διευκρινίσεις 06/10/2015
15/09/2015 15/10/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός (02/2015)
(για την «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»)
27/07/2015 24/08/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός (01/2015)
(για την «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»)
27/07/2015 24/08/2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός (06/2014)
(για την «Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού προστασίας από ιούς και τοίχους προστασίας επόμενης γενιάς.»)
Διευκρινίσεις 29/07/2014
17/07/2014 04/08/2014
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
(για «παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας και δεδομένων (DATA)»)
16/05/2014  30/05/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (05/2014)
(για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του κτιρίου επί της διεύθυνσης Αχαρνών 17 και Πλατείας Μαυροκορδάτου, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»)
30/04/2014  16/05/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (04/2014)
(για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού και Λοιπού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Ε.Π.»)
Διευκρινίσεις 08/04/2014
27/03/2014  10/04/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (03/2014)
(για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»)

14/03/2014
 28/03/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (02/2014)
(για την «Ανάθεση Υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου και των γραφείων της Ε.Ε.Ε.Π.»)
27/02/2014  13/03/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (01/2014)
(για την «Προμήθεια μελάνης και τόνερ για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικές μηχανές, εκτυπωτικού χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών ειδών γραφείου, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»)
Διευκρινίσεις 13/03/2014
06/03/2014  17/03/2014
Πρόχειρος Διαγωνισμός (08/2013)
(για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής διαχείρισης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του κτιρίου επί των οδών Αχαρνών 17, Μαυροκορδάτου και Μέγερ, στο οποίο στεγάζονται οι υπηρεσίες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»)
01/07/2013  22/07/2013
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός (07/2013)
(για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πρόσθετων ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού»)
01/07/2013  01/08/2013
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός (06/2013)
(για την «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου της εκμετάλλευσης και των πιστοποιήσεων Ηλεκτρονικών Τεχνικών-Ψυχαγωγικών και Τυχερών Παιγνίων, με παιγνιομηχανήματα»)
01/07/2013  31/07/2013
Πρόχειρος διαγωνισμός (5/2013)
(για την «Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»)
18/06/2013  25/06/2013
Πρόχειρος διαγωνισμός (1/2012)
(για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού Ηλεκτρονικού εξοπλισμού»)
18/09/2012  04/10/2012
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video