Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Αρμοδιότητες


Οι αρμοδιότητες της Αρχής περιλαμβάνουν τη ρύθμιση, την εποπτεία και τον έλεγχο των αγορών παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής παιγνίων, τη μέριμνα για την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου, ειδικότερα δε των ανήλικων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού καθώς και τον έλεγχο της απόδοσης των δημοσίων εσόδων.

Τα παίγνια διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα τεχνικά-ψυχαγωγικά, που παίζονται για διασκέδαση χωρίς κέρδος, και τα τυχερά.

Στις αρμοδιότητες της Αρχής περιλαμβάνονται κυρίως η εισήγηση έκδοσης της προβλεπόμενης κανονιστικής νομοθεσίας, η χορήγηση των προβλεπόμενων αδειών και πιστοποιήσεων, καθώς και ο έλεγχος κάθε τμήματος της αλυσίδας διεξαγωγής παιγνίων (παιγνιομηχανήματα, παίγνια, χώροι, πρόσωπα).

Οι έλεγχοι αφορούν τη νομιμότητα διεξαγωγής του παιγνίου, την τήρηση των κανόνων για τη διαφανή, έντιμη, και αδιάβλητη διεξαγωγή των παιγνίων, την οικονομική διαχείριση, την απόδοση των κερδών στους παίκτες, την είσπραξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και την εφαρμογή των όρων των αδειών εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων.

Επιπλέον, η Αρχή είναι αρμόδια για την θέσπιση και εφαρμογή πλαισίων και μέτρων προστασίας των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων καθώς και για την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής παιγνίων, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των συναφών εγκλημάτων.

Επίσης, η Ε.Ε.Ε.Π. είναι η αρµόδια Αρχή που εποπτεύει την εφαρµογή των κείµενων διατάξεων για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας στις επιχειρήσεις καζίνων, στα καζίνα επί πλοίων µε ελληνική σηµαία, στις επιχειρήσεις, στους οργανισµούς και στους άλλους φορείς που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά παιχνίδια, καθώς και στα πρακτορεία.

Η Αρχή, ως προς τα τυχερά παίγνια, ασκεί τις αρµοδιότητές της επί των παιγνίων που διεξάγει η ΟΠΑΠ Α.Ε., η Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., οι επιχειρήσεις καζίνων καθώς και η Ιπποδροµίες Α.Ε., ανεξάρτητα από τη µέθοδο διεξαγωγής (επίγεια, µέσω διαδικτύου κ.λπ.). Η Αρχή, επίσης, είναι αρµόδια για τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται µέσω των ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών µέσων.

Η Ε.Ε.Ε.Π., ασκεί επίσης τις αρμοδιότητες αδειοδότησης, πιστοποίησης και ελέγχου επί των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων.

Τέλος, η Αρχή είναι επιφορτισμένη με την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Με βάση τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011 (Α 180), με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Παιγνίων, με τον οποίον καθορίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες σχετικά με τα παίγνια ως εξής:

α) Οι προδιαγραφές παιγνίων, εξοπλισμού και καταστημάτων παιγνίων.
β) Η αδειοδότηση παρόχων και οι πιστοποιήσεις προσώπων, παιγνίων, εξοπλισμού και καταστημάτων.
γ) Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και διεξαγωγής των παιγνίων.
δ) Η εμπορική επικοινωνία. ε) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των παικτών στα παίγνια.
στ) Τα μέτρα προστασίας του κοινού και των παικτών.
ζ) Οι έλεγχοι συμμόρφωσης.
η) Τα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις.

melete casino 2014-2021
Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML
Δεοντολογία

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video