Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση


Η Ε.Ε., μέχρι σήμερα, δεν έχει υιοθετήσει ευρωπαϊκή νομοθεσία ειδικά για την παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Τα θέματα που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο των τυχερών παιγνίων, ρυθμίζονται από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών, υπό το φως των κανόνων της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε), της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και των Οδηγιών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που άπτονται ζητημάτων ρύθμισης της παροχής υπηρεσιών γενικά και του τρόπου που αυτές παρέχονται (παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο).

Συνέπεια των παραπάνω είναι, σε επίπεδο κρατών μελών της Ε.Ε., να παρατηρείται ότι τα τυχερά παίγνια χαρακτηρίζονται από διαφοροποιημένους εθνικούς κανόνες. Παρά την υποχρέωση των κρατών μελών να συμμορφώνονται με τους κανόνες της Σ.Λ.Ε.Ε., στην περίπτωση των τυχερών παιγνίων τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν όρια ή να περιορίζουν την προσφορά όλων ή ορισμένων τύπων υπηρεσιών των παιγνίων αυτών, με βάση τους στόχους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που επιδιώκουν να διασφαλίσουν. Στο πλαίσιο αυτό, αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατηρούν μορφές μονοπωλιακής διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων.

Παράλληλα, η ραγδαία αυξανόμενη προσφορά και ζήτηση υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω του διαδικτύου, δημιουργούν σειρά νέων προκλήσεων όσον αφορά την επίτευξη των στόχων δημόσιας πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε το 2011 την Πράσινη Βίβλο για τα τυχερά παίγνια, που διεξάγονται στην Εσωτερική Αγορά μέσω διαδικτύου, την οποία έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσα από το κείμενο της Πράσινης Βίβλου και των 51 ερωτήσεων που έθεσε προς απάντηση στη διαβούλευση, επιχείρησε να εξαντλήσει τα θέματα που άπτονται των επιπτώσεων από την αύξηση της δραστηριότητας διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών και των πιθανών μέτρων δημόσιας τάξης. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αποτυπώσει την υφιστάμενη κατάσταση, ώστε στη συνέχεια, να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών καθώς και να κρίνει εάν τα διαφορετικά εθνικά ρυθμιστικά μοντέλα για τα τυχερά παιχνίδια μπορούν να εξακολουθήσουν να συνυπάρχουν ή/και κατά πόσον χρειάζεται, προς το σκοπό αυτό, ειδική δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνοπτικά, ο θεμελιώδης στόχος του εγχειρήματος ήταν να συλλεγούν πραγματικά στοιχεία, να αξιολογηθούν τα διακυβεύματα και να συγκεντρωθούν απόψεις από όλους τους ενδιαφερόμενους για ένα φαινόμενο με πολλαπλές διαστάσεις, όπως αυτό της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών μέσω του διαδικτύου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη με αριθμό [COM (2012) 596 final/23-10-2012] ανακοίνωσή της, με τίτλο «Προς ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση (μέσω διαδικτύου)», με την οποία πρότεινε μια σειρά δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών, κοινωνικών και τεχνολογικών προκλήσεων των τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, καταλήγοντας σε πέντε άξονες προτεραιότητας για περαιτέρω δράση.

Οι άξονες αυτοί είναι:

α. Συμβατότητα των εθνικών ρυθμιστικών πλαισίων με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
β. Ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας επιβολής των κανόνων μεταξύ των κρατών μελών.
γ. Προστασία των καταναλωτών, του κοινού, των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων.
δ. Καταπολέμηση της απάτης και της νομιμοποίησης χρήματος από παράνομες. δραστηριότητες.
ε. Προστασία της ακεραιότητας των αθλητικών γεγονότων και καταπολέμηση των πρακτικών στησίματος των αγώνων.

Στις 05 Δεκεμβρίου 2012 συστάθηκε η Ειδική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων “Expert Group on Online Gambling”, με τη με αριθμό C(2012)8795 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τριετία 2013-2015. Στην ομάδα αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως και δύο εκπρόσωποι από κάθε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αντικείμενο των εργασιών της ομάδας αποτελεί η ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών, καθώς και η παροχή συμβουλών για την προετοιμασία των πρωτοβουλιών της Ε.Ε. στους παραπάνω τομείς, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου αναφορικά με τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου το οποίο θα ενσωματώνει βασικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη-μέλη (Πρωτοβουλία: Towards a comprehensive European framework for online gambling). Με τη με αριθμό C(2015)8643 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατάθηκαν οι εργασίες της ομάδας αυτής μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018. Η Ε.Ε.Ε.Π., ως αρμόδια Αρχή, εκπροσωπείται στην ομάδα εμπειρογνωμόνων με δύο (2) στελέχη της.

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια μέσω διαδικτύου στην εσωτερική αγορά και κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας μεταξύ εθνικών μητρώων αυτοαποκλεισμού, να αυξήσει την ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους του εθισμού στα τυχερά παιχνίδια και να εξετάσει τη δυνατότητα υποχρεωτικών ελέγχων ταυτοποίησης τρίτων. Επίσης, κάλεσε τους φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου να παρέχουν υποχρεωτικά στον δικτυακό τόπο τυχερών παιχνιδιών πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμιστικές αρχές, τις προειδοποιήσεις προς τους ανηλίκους και τη χρήση αυτοπεριορισμών.

Τέλος, στις 14 Ιουλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τη με αριθμό 2014/478/ΕΕ σύστασή της, σχετικά με τις αρχές για την προστασία καταναλωτών και παικτών υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, καθώς και για την αποτροπή των ανηλίκων από τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, με σκοπό να προστατευθεί η υγεία των καταναλωτών και των παικτών και, επομένως, να ελαχιστοποιηθεί η ενδεχόμενη οικονομική βλάβη που μπορεί να προκύψει από την παθολογική ή υπερβολική εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια. Μέσω αυτής, συνίσταται στα κράτη-μέλη να επιτύχουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές, τους παίκτες και τους ανηλίκους, μέσω της θέσπισης αρχών για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου και για τις υπεύθυνες εμπορικές ανακοινώσεις των εν λόγω υπηρεσιών, με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας καθώς και την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων οικονομικών βλαβών που μπορεί να προκύψουν από την παθολογική εξάρτηση ή την υπερβολική συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.

Black List
AML

SUBSCRIBERS

Sign up to receive the latest news and updates