Ο Πρόεδρος & τα μέλη


Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων συγκροτείται από εννέα μέλη, που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών και είναι πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους, διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα και διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα της αρμοδιότητας που τους ανατίθεται.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π., διορίζεται εκ των εννέα μελών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων.

Ο Πρόεδρος έχει τη γενική αρμοδιότητα των εργασιών και τη συνολική εποπτεία της λειτουργίας της Αρχής, προεδρεύει των συνεδριάσεων της Ε.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπεί την Αρχή δικαστικώς και εξωδίκως.

Η θητεία του Προέδρου και των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Ε.Π. είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται για μία μόνο φορά. Η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π. πλην του Προέδρου, ανανεώνεται κατά το ήμισυ ανά διετία, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέχεια λειτουργίας της Αρχής.

Η Ε.Ε.Ε.Π. συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 2011, με τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και ορισμός των μελών της». Στη συνέχεια με τις με αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 10.1.2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24), 2/36411/0004/ 28.5.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385), 2/69356/0004/17.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 843), 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) , Υ.Α. 2/3935/0004/25.07.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 428) , Υ.Α. 9433 ΕΞ 2019/13.02.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 64) και Υ.Α. 3557 ΕΞ 2020/14.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 20) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ανανεώθηκε η σύνθεση της Επιτροπής, η οποία σήμερα έχει ως εξής:

  • Ευάγγελος Καραγρηγορίου, Οικονομολόγος, Πρόεδρος.
  • Βενετσάνος Ρογκάκος, Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος.
  • Δέσποινα Χαλκίδη, Συνταξιούχος Τραπεζικός, Μέλος.
  • Παναγιώτης Βαγιανός, Ηλεκτρολόγος−Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος.
  • Ηλίας Κατρακάζης, Οικονομολόγος - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος.
  • Ελένη Γεωργοπούλου, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος.
  • Χαλικιάς Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών - Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος.
  • Λεωνίδας Σακελλαρίου, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Μέλος.
  • Δημήτριος Κλαπανάρης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Μέλος.
AML
Black List

SUBSCRIBERS

Sign up to receive the latest news and updates