Προϋπολογισμός


Ο ετήσιος προϋπολογισμός συντάσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό δράσεων της Αρχής.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα καθώς και τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία της και την επίτευξη των στόχων της κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Ο ετήσιος προϋπολογισμός με εισήγηση του Προέδρου, εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών, ώστε στη συνέχεια να ενσωματωθεί ως προσάρτημα στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ο οποίος ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων.

AML
Black List

SUBSCRIBERS

Sign up to receive the latest news and updates