Ισολογισμοί


Για κάθε διαχειριστική χρήση συντάσσεται ο ετήσιος ισολογισμός, σύμφωνα με το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και υποβάλλεται για έγκριση στην Ε.Ε.Ε.Π.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ε.Ε.Ε.Π. και ο έλεγχος του ισολογισμού πραγματοποιείται κάθε χρόνο από ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι συντάσσουν έως το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε.

AML
Black List

SUBSCRIBERS

Sign up to receive the latest news and updates