Κατάλογος αδειοδοτήσεων & πιστοποιήσεων (White list)


Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο αδειοδοτημένων παρόχων παιγνίων (white list), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες παιγνίων με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), καθώς και πιστοποιημένων παιγνιομηχανημάτων, παιγνίων, χώρων και καταστημάτων διεξαγωγής παιγνίων, κατασκευαστών, εισαγωγέων και τεχνικών παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων, τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη ύπαρξης της αναφερόμενης άδειας ή πιστοποίησης.

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, έτσι ώστε να απεικονίζονται με πληρότητα και σαφήνεια οι αδειοδοτήσεις και οι πιστοποιήσεις.

Επί του παρόντος ο κατάλογος απαρτίζεται από τα εξής επιμέρους μητρώα:

__________________________________________
1 ΗΤΨΠ: Ηλεκτρονικά Τεχνικά-Ψυχαγωγικά Παίγνια
2 VLTs: Video Lottery Terminals
3 ΤΜΚΥ: Τεχνικά Μέσα και Υλικά

Black List
AML

SUBSCRIBERS

Sign up to receive the latest news and updates