Στρατηγικοί στόχοι


Οι τέσσερις (4) Στρατηγικοί Στόχοι του Προγράµµατος ∆ράσης 2013-2015 παραµένουν επίκαιροι και, αναδιατυπωµένοι ώστε να αποδίδουν τη δυναµική επίτευξής τους, υιοθετούνται από την Ε.Ε.Ε.Π. για να αποτελούν τον κατευθυντήριο προσανατολισµό της στο νέο Σχέδιο ∆ράσης 2016-2018.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1

Ενίσχυση του ρυθµιστικού και ελεγκτικού πλαισίου για τη διασφάλιση: α) έντιµων όρων συµµετοχής, β) διαφανούς και αδιάβλητης διεξαγωγής των παιγνίων και γ) των δικαιωµάτων του ∆ηµοσίου.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2

Προώθηση περαιτέρω µέτρων θωράκισης των παιγνίων από: α) τη διάπραξη ή την υποστήριξη εγκληµάτων κατά τη διεξαγωγή τους και β) τη σύνδεσή τους µε την παραβίαση των κανόνων δηµόσιας τάξης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3

Ενδυνάµωση των παρεµβάσεων για την προστασία των παικτών, των ανηλίκων και του κοινού, από τις βλαπτικές συνέπειες που µπορεί να προκληθούν από τη διεξαγωγή των παιγνίων.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 4

∆ιαρκής βελτίωση της οργάνωσης και του τρόπου δράσης της Αρχής.

AML
Black List

SUBSCRIBERS

Sign up to receive the latest news and updates