Φορείς εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ


Η Ε.Ε.Ε.Π. πραγματοποιεί οποτεδήποτε έλεγχο συμμόρφωσης των φορέων εκμετάλλευσης ΗΤΨΠ ως προς την τήρηση των διατάξεων του Κανονισμού «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου Ηλεκτρονικών Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων με Παιγνιομηχανήματα».

Οι έλεγχοι μπορεί να πραγματοποιηθούν είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας και εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις όπως προβλέπονται στον Κανονισμό.

Ο Φορέας Εκμετάλλευσης, οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης, το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το χώρο διεξαγωγής και το προσωπικό τους, καθώς και οι Τεχνικοί που συνεργάζονται με τους παραπάνω, υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. και στα εντεταλμένα όργανά της, σε στοιχεία σχετικά με την Εκμετάλλευση, με τον τρόπο και στο χρόνο που η Αρχή ορίζει.

Black List
AML

SUBSCRIBERS

Sign up to receive the latest news and updates