Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Προηγούμενο Slide Επόμενο Slide
Ρύθμιση Τυχερών Παιγνίων
Χορήγηση Αδειών & Πιστοποιήσεων
Έλεγχος Διεξαγωγής Παιγνίων
Προστασία Ευάλωτων Ομάδων

Ε.Ε.Ε.Π.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

Με την περιήγησή σας σε αυτήν, θα ενημερωθείτε για το ρόλο, το αντικείμενο, το έργο, τη δομή και την οργάνωση της Αρχής. Κυρίως, θα ενημερωθείτε για τα παίγνια που διεξάγονται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και τους φορείς διενέργειάς τους, το πλαίσιο που ρυθμίζει την έντιμη διεξαγωγή των παιγνίων και τους ελέγχους συμμόρφωσης σε αυτό, τους κανόνες που διέπουν το υπεύθυνο παιχνίδι καθώς και για θέματα σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και των ευαίσθητα κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού από τον εθισμό στα παίγνια.

Η Ε.Ε.Ε.Π. συντάσσει και αναθεωρεί κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (Blacklist), οι οποίοι παρέχουν τυχερά παίγνια με επίγειο τρόπο (land based), μέσω του διαδικτύου (on line) ή με άλλη εξ αποστάσεως μέθοδο (remote gambling), τον οποίο αναρτά στον ιστότοπό της, η δε ανάρτηση αυτή είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη, ώστε να κινηθούν όλες οι διαδικασίες επιβολής κάθε είδους προβλεπομένων κυρώσεων από κάθε αρμόδιο φορέα, υπηρεσία ή Αρχή.

Ο κατάλογος αναγράφει, όταν είναι διαθέσιμα, τα πρόσωπα που παρέχουν μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων ή/και τους νομίμους εκπροσώπους, διαχειριστές, μέλη διοικητικού συμβουλίου, εταίρους και μετόχους τους, καθώς και κάθε είδους παράβαση που έχει διαπιστωθεί και κύρωση που έχει επιβληθεί. Όλοι οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο δεν επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν ή με οποιονδήποτε τρόπο να συμμετέχουν σε αδειοδοτημένο φορέα παροχής υπηρεσιών παιγνίων στην Ελλάδα.

Προκειμένου για μη αδειοδοτημένους παρόχους τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, στον παραπάνω κατάλογο (Blacklist) εγγράφονται τα ονόματα χώρου (domain names) ή/και οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (Internet Protocols) των μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων που παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων, ανεξαρτήτως των επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων.

Η Ε.Ε.Ε.Π. με τη με αριθμό 51/3/26.04.2013 (Β 1147) απόφασής της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 200/11.04.2016 (Β 1223) όμοια, διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό ιστοτόπων από τους οποίους παρέχονται μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου.

Μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου υπάρχει όταν είναι δυνατή η πρόσβαση και εγγραφή (registration), εφόσον αυτή επιχειρείται από IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια, σε ιστότοπο μη αδειοδοτημένου παρόχου.

Μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου συντελείται επίσης από πάροχο που, αν και κατέχει την προβλεπόμενη από την ελληνική νομοθεσία άδεια παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ή έχει ενταχθεί στο καθεστώς της παραγράφου 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011 (Α 180), προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές από ιστότοπο που δεν περιλαμβάνεται στην άδειά του.

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει και επεξεργάζεται η Ε.Ε.Ε.Π., συντάσσει κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist), στον οποίο καταχωρούνται οι ιστότοποι από τους οποίους παρέχονται μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ο οποίος και επικαιροποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των σχετικών ερευνών.

Ο κατάλογος μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist) αναρτάται στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., η δε ανάρτησή του είναι επαρκής γνωστοποίηση και απόδειξη προκειμένου οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs) και τα πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών να προβούν στις προβλεπόμενες από το νόμο και την ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση ενέργειες:

 • Με την ανάρτηση του καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist), οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (Internet Service Providers, ISPs) με καταστατική έδρα ή έδρα πραγματικής διοίκησης ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια διακόπτουν άμεσα, χωρίς καθυστέρηση, την πρόσβαση στους ιστοτόπους/ονόματα χώρου που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο, όταν αυτή επιχειρείται από IP που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια.
 • Τα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια διακόπτουν, χωρίς καθυστέρηση, με την ανάρτηση του καταλόγου στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π., οποιαδήποτε συναλλαγή, καθώς και πληρωμές ποσών συμμετοχής και απόδοσης κέρδους, από και προς τους σχετικούς λογαριασμούς που τηρούν σε αυτά οι μη αδειοδοτημένοι πάροχοι των τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου και διαβιβάζουν, αμελλητί, στην Τράπεζα της Ελλάδας και στην Ε.Ε.Ε.Π. κατάσταση συναλλαγών, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των λογαριασμών και των προσώπων.

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όνομα χώρου ή/και ιστότοπος που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist)παραμένουν εγγεγραμμένοι για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Άρση της εγγραφής στον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων (Blacklist) είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου που έχει εγγραφεί σε αυτόν.

Η μη αδειοδοτημένη παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου επιφέρει αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους παρόχους που διεξάγουν τα παίγνια, στους διαφημιστές των μη αδειοδοτημένων υπηρεσιών τους, στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), που δεν διακόπτουν την πρόσβαση στους μη αδειοδοτημένους ιστότοπους, καθώς και στα πιστωτικά ιδρύματα ή τα ιδρύματα πληρωμών, εφόσον επιτρέπουν την μεταφορά χρημάτων μεταξύ των λογαριασμών των παικτών και των λογαριασμών των μη αδειοδοτημένων παρόχων υπηρεσιών τυχερών παιγνίων. Οι αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων της Ε.Ε.Ε.Π. αναρτώνται στον ιστότοπο της Αρχής.

Έλεγχος γίνεται και στους παίκτες όσον αφορά στη συμμετοχή τους σε τυχερά παίγνια, που διεξάγονται από μη αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου. Στην περίπτωση δε που ο παίκτης είναι ανήλικος, επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ανά παικτική συνεδρία.

Εφόσον η Ε.Ε.Ε.Π. μετά από ελέγχους διαπιστώσει παραβάσεις δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες στα άρθρα 5 και 6 της ως άνω απόφασής της διοικητικές κυρώσεις ανάλογα με το είδος της παράβασης αυτοτελώς ή συνδυαστικά. Στο άρθρο 52 του Ν. 4002/2011 (Α 180) προβλέπονται οι ποινικές κυρώσεις.

Κατάλογος (Blacklist) Ιστοτόπων που προβάλλονται και προσφέρουν υπηρεσίες τυχερών παίγνιων στην Ελλάδα χωρίς νόμιμη άδεια

Ο διοικητικός έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας των καζίνων είναι διαρκής, καθημερινός και επιτόπιος, ασκείται από την Ε.Ε.Ε.Π. από κλιμάκια ελέγχου που συγκροτούνται με τους εντεταλμένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους της Αρχής.

Σκοπός του διοικητικού ελέγχου των καζίνων είναι η πλήρης διασφάλιση των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων πλευρών, δηλαδή των εισερχομένων στα καζίνο πελατών, των επιχειρήσεων καζίνων και του Δημοσίου.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την επιτόπια, συνεχή και καθημερινή διακρίβωση και επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στα καζίνα, κατά τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων είναι οι προβλεπόμενες και ότι όλα τα τεχνικά μέσα και υλικά διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων πληρούν τις γενικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και το σύνολο των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας που τίθενται από τον Κανονισμό Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο [Τ/6736 (Β 929/4.7.2003)] όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τις κείμενες διατάξεις και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π.

Ο έλεγχος στα καζίνα περιλαμβάνει τα εξής:

 • Τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και των υποχρεώσεων που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία κάθε καζίνου.
 • Έλεγχο κτιρίων και εγκαταστάσεων.
 • Έλεγχο για την διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων.
 • Έλεγχο για τη διαδικασία αδειοδότησης, προμήθειας και εγκατάστασης των τυχερών παιγνίων.
 • Έλεγχο για την τήρηση των όρων της παραχώρησης της άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κάθε καζίνου.
 • Έλεγχο για ορθή εγκατάσταση και λειτουργία όλων των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής των τυχερών παιχνιδιών (ρουλέτας, παιγνιομηχανημάτων).
 • Έλεγχο για την ορθή διεξαγωγή τόσο των επιτραπέζιων (ρουλέτα, black jack, κλπ) όσο και των ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών (slot machines).
 • Υποβολή γραπτών υποδείξεων εκ μέρους των ελεγκτών προς το καζίνο, με κοινοποίηση στην Ε.Ε.Ε.Π., σε κάθε περίπτωση που απαιτείται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που αφορούν στην διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και στην καταλληλότητα των τεχνικών μέσων και υλικών διεξαγωγής τους.
 • Υποδοχή παραπόνων και υποδείξεων παικτών, την αξιολόγησή τους και αντιμετώπισή τους, όπου είναι δυνατό.

Τέλος, η Ε.Ε.Ε.Π., δια των κλιμακίων των εντεταλμένων υπαλλήλων της ελέγχει, την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4255/2014 (Α 89) καθώς και των διατάξεων της με αριθμό 111/2/24.6.2014 (Β 1794) απόφασής της, «Κανονισμός καταβολής των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος των τυχερών Παιγνίων που διεξάγονται στις επιχειρήσεις καζίνο, σύμφωνα με τη διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν.2206/1994, όπως ισχύει». Το αντικείμενο του κανονισμού είναι ο καθορισμός του ακριβούς χρόνου, της διαδικασίας και των αναγκαίων εγγράφων που τηρούνται για την απόδοση των χρημάτων του Ελληνικού Δημοσίου από τη συμμετοχή του στο μικτό κέρδος παιγνίων που διεξάγονται από τις επιχειρήσεις καζίνων, όπως η συμμετοχή αυτή έχει προσδιοριστεί από τις άδειες ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης των επιχειρήσεων αυτών, τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των επιχειρήσεων και τις κείμενες διατάξεις.

Η Ε.Ε.Ε.Π. είναι υπεύθυνη για την τήρηση της εφαρμογής του τρόπου διεξαγωγής του κάθε παιγνίου ελέγχοντας την συμμόρφωση με τους κανόνες διεξαγωγής του, την απόδοση κερδών στους παίκτες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς κανονισμούς ανά παίγνιο, τον έλεγχο λειτουργίας των πρακτορείων, την απόδοση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3Α του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α 180) με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συνίσταται Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, η οποία επιβλέπει και μεριμνά την τήρηση εκ μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. της κείμενης νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεών της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Τα θέματα που αφορούν τον έλεγχο και την εποπτεία της Επιτροπής αυτής ενδεικτικά είναι εκείνα που αφορούν:

 • α. Την από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • β. Την εισήγηση έκδοσης κανονιστικών πλαισίων όσον αφορά τη διεξαγωγή, διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία των παιγνίων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω συμβάσεις, καθώς και τα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • γ. Την εισαγωγή νέων ή την τροποποίηση υφισταμένων μέτρων για την εμπορία και τη διεξαγωγή των παραπάνω παιγνίων.
 • δ. Την κάθε είδους εμπορική επικοινωνία της εταιρείας και των υπηρεσιών που με κάθε τρόπο παρέχει.
 • ε. Την ενιαία τιμολογιακή πολιτική, την οποία καθορίζει η ΟΠΑΠ Α.Ε. σε σχέση με τους παραχωρησιούχους των παιγνιομηχανημάτων του άρθρου 39.
 • στ. Τον αριθμό των σημείων πώλησης των υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας τους.
 • ζ. Το περιεχόμενο των συμβάσεων της ΟΠΑΠ Α.Ε. με τους πράκτορές της, τους παραχωρησιούχους της ή με τρίτους που διαθέτουν τις υπηρεσίες της στο καταναλωτικό κοινό.
 • η. Άλλα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται, συνδέονται ή επηρεάζουν τα αντικείμενα της παραγράφου 3.

Τα αντικείμενα, ως προς τα οποία θα ελέγχονται τα παραπάνω θέματα, είναι:

 • α. Η τήρηση του νομοθετικού πλαισίου ρύθμισης της αγοράς των τυχερών παιγνίων, του Κανονισμού Διεξαγωγής Παιγνίων και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π..
 • β. Η τήρηση των όρων της από 15 Δεκεμβρίου 2000 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των σε αυτή αναφερομένων παιγνίων και των όρων της από 4.11.2011 σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΠΑΠ Α.Ε. για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων στην Ελληνική Επικράτεια, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 39, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 • γ. Η προστασία του καταναλωτικού κοινού και των παικτών από τον εθισμό, την απάτη, το έγκλημα και τη σπατάλη χρημάτων στα τυχερά παίγνια, καθώς και την κατεύθυνση των παικτών στα νόμιμα δίκτυα παιγνίων.
 • δ. Η προστασία των ανηλίκων και ο έλεγχος της ηλικίας.
 • ε. Η αναγνώριση των ευάλωτων ομάδων, η υποστήριξη και η προστασία τους.
 • στ. Η διασφάλιση της φερεγγυότητας των παιγνίων.
 • ζ. Η προβλεπόμενη απόδοση του κέρδους στους παίκτες.
 • η. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • θ. Η, κατά τα προβλεπόμενα, απόδοση των συμμετοχών και φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η Ε.Ε.Ε.Π. ελέγχει την παραχωρησιούχο εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., η οποία ανέλαβε την εκμετάλλευση των Κρατικών Λαχείων την 1η Μαΐου 2014 και συγκεκριμένα του Εθνικού Λαχείου, του Λαϊκού Λαχείου, του Ειδικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης (του λεγόμενου Πρωτοχρονιάτικου) και του στιγμιαίου Λαχείου (με την εμπορική επωνυμία ΣΚΡΑΤΣ).

Ο έλεγχος αφορά το σύστημα διανομής κερδών, τη διαδικασίας χορήγησης βεβαιώσεων εισπραχθέντων κερδών, τον τρόπο λειτουργίας των σημείων λιανικής πώλησης, την απόδοση των κερδών στους παίκτες και την απόδοση των χρημάτων της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στο μικτό κέρδος αυτών των παιγνίων.

Νέα & Ανακοινώσεις

Συμμετοχή της ΕΕΕΠ στη διεθνή ετήσια Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας Beyond 2024

Στην Beyond 2024, τη Διεθνή ετήσια Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας και Καινοτομίας, συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος ως Εκθέτης, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)....

Περισσότερα...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμό 1/2024 για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου – Προϊσταμένου Γραφείου Νομικού Συμβούλου και Δικαστικής Υπηρεσίας της ΕΕΕΠ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Αριθμό 1/2024 για την πλήρωση της θέσης του Νομικού Συμβούλου –...

Περισσότερα...
Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video