Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Σύσταση Μητρώου Εισαγωγέων/Εμπόρων Εξοπλισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων


Με τη με αριθμό 144/3α/13.2.2015 (Β 403) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. συστήνεται το Ειδικό Μητρώο του άρθρου 52Α του ν.4002/2011 (Α 180), στο οποίο θα καταχωρούνται τα πρόσωπα που εισάγουν ή/και εμπορεύονται κάθε είδους εξοπλισμό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, πλην παιγνιόχαρτων. Η εισαγωγή ή/και εμπορία του παραπάνω εξοπλισμού από πρόσωπο που δεν είναι καταγεγραμμένο στο μητρώο αυτό απαγορεύεται.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμπεριληφθούν στο Ειδικό Μητρώο θα πρέπει να υποβάλουν:

  1. Αίτηση υποβληθείσα από το πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
  2. Δήλωση έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενό της η εισαγωγή ή/και εμπορία ή/και διάθεση εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.
  3. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προσώπου ή νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η απαλλαγή του από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας.
  4. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.
  5. Τα πρόσωπα με έδρα το εξωτερικό, θα πρέπει προσκομίσουν ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά (να φέρουν τη σφραγίδα apostille).
  6. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν το ισχύον καταστατικό.
  7. Νομιμοποιητικό έγγραφο του νόμιμου εκπροσώπου.
  8. Κατάλογο που περιλαμβάνει αναλυτικά, ανά είδος και τύπο, τον εξοπλισμό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών που ο αιτών εισάγει ή/και εμπορεύεται ή/και διαθέτει ή/και προτίθεται να εισαγάγει ή/και εμπορευτεί ή/και διαθέσει στην ελληνική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι, τα δικαιολογητικά των σημείων β-η μπορούν να υποβληθούν και ως ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα
Black List
AML

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Εγγραφείτε για να παραλάβετε τα τελευταία νέα & ενημερώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video