Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για καλύτερη εμπειρία πλοήγησης. Με τη χρήση του αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Προηγούμενο Slide Επόμενο Slide
Ρύθμιση Τυχερών Παιγνίων
Χορήγηση Αδειών & Πιστοποιήσεων
Έλεγχος Διεξαγωγής Παιγνίων
Προστασία Ευάλωτων Ομάδων

Ε.Ε.Ε.Π.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της ανεξάρτητης διοικητικής Αρχής «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

Με την περιήγησή σας σε αυτήν, θα ενημερωθείτε για το ρόλο, το αντικείμενο, το έργο, τη δομή και την οργάνωση της Αρχής. Κυρίως, θα ενημερωθείτε για τα παίγνια που διεξάγονται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια και τους φορείς διενέργειάς τους, το πλαίσιο που ρυθμίζει την έντιμη διεξαγωγή των παιγνίων και τους ελέγχους συμμόρφωσης σε αυτό, τους κανόνες που διέπουν το υπεύθυνο παιχνίδι καθώς και για θέματα σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και των ευαίσθητα κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού από τον εθισμό στα παίγνια.

Η διεξαγωγή στην ελληνική επικράτεια τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Δημοσίου και ρυθμίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α 180).

Oι άδειες διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου χορηγούνται από τον Υπουργό Οικονομικών κατόπιν διενέργειας διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, έχουν διάρκεια ισχύος πέντε (5) έτη και μπορούν να ανανεωθούν για ίσο ή μικρότερο χρονικό διάστημα με την καταβολή πρόσθετου εύλογου τιμήματος.

Κάθε ανάδοχος δεν μπορεί να λάβει πάνω από μία (1) άδεια. Οι άδειες είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της άδειας με τρίτους.

Η ΕΕΕΠ καθορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εξυπηρετητών (servers) και του λογισμικού των τυχερών παιγνίων για τους κατόχους της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των διατάξεων που αφορούν την προστασία των παικτών και του δημοσίου συμφέροντος.

Μεταβατική Περίοδος

Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 50 του ν. 4002/2011 (Α 180), εταιρείες παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, έως τη διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι:

  • Κατέχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών που έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασής τους.
  • Έχουν ενταχθεί στο φορολογικό καθεστώς των άρθρων 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α 180).

Το παραπάνω καθεστώς επικράτησε να αναφέρεται και ως «Μεταβατικό Καθεστώς», δεδομένου ότι ισχύει μέχρι τη διενέργεια του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας υπαγωγής των ενδιαφερόμενων εταιρειών στο Μεταβατικό Καθεστώς, ρυθμίστηκαν με την ΠΟΛ1248/2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση και τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων υπαγωγής των εταιρειών αυτών, ορίστηκαν οι κατά τόπους αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης υπαγωγής έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011.

Οι εταιρείες που υπέβαλαν σχετική αίτηση και εντάχθηκαν τελικώς στο παραπάνω καθεστώς, ήταν συνολικά είκοσι τέσσερεις (24). Αυτές είναι και οι μόνες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα.

 

Νέα & Ανακοινώσεις

Δημιουργία Λογαριασμού
Questions and Answers
Νομική Βιβλιοθήκη
Video